Inženýrské činnosti

Inženýrské činnosti

Ve fázi přípravy staveb zajišťujeme veškeré činnosti související se správní agendou, územní a stavební řízení, demoliční výměry. Ve fázi realizace projektu nabízíme technický dozor stavebníka, jako dohled nad dodržováním správné realizace prací dle PD, smlouvy o dílo a podmínek stavebního povolení. Pro stavbu dokončenou v souladu se všemi podmínkami definovanými v předchozích fázích výstavby připravíme podklady pro vydání kolaudačního souhlasu. Při realizaci vlastních projektů zajišťujeme autorský dozor na vyžádání stavebníka.

Vybrané reference

BILBO Most - Velebudice - Masokombinát

Pro investora společnost zajišťovala kompletní inženýrskou činnost ve fázi přípravy a realizace stavby. Výběrové řízení na zhotovitele, technický dozor stavebníka a kolaudaci stavby. Realizace 1994 - 1996 v investičním objemu 200 mil. Kč.

Autoprodejna RENAULT Most

Práce na této zakázce spočívaly v zajištění technického dozoru investora.